loading

Privacy Policy

Chính sách bảo mật - Security Policy
Privacy Policy

Your privacy is important to us.

It is VNNET's policy to respect your privacy regarding any information we may collect while operating our website. Accordingly, we have developed this privacy policy in order for you to understand how we collect, use, communicate, disclose and otherwise make use of personal information. We have outlined our privacy policy below.

1/ We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.

2/ Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.

3/ We will collect and use personal information solely for fulfilling those purposes specified by us and for other ancillary purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.

4/ Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date.

5/ We will protect personal information by using reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

6/ We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information.

7/ We will only retain personal information for as long as necessary for the fulfilment of those purposes.

8/ We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained. VNNET may change this privacy policy from time to time at VNNET's sole discretion.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi.

  1. Chính sách của VNNET là tôn trọng quyền riêng tư của bạn đối với bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi vận hành trang web của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách bảo mật này để bạn hiểu chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt, tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân như thế nào. Chúng tôi đã vạch ra chính sách bảo mật của chúng tôi bên dưới.
  2. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng, và nếu phù hợp với sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
  3. Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
  4. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ để thực hiện các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích phụ trợ khác, trừ khi chúng tôi có được sự chấp thuận của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của luật pháp.
  5. Dữ liệu cá nhân cần phù hợp với mục đích sử dụng, và, trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
  6. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
  7. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến quản lý thông tin cá nhân.
  8. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân trong suốt thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích đó.
  9. Chúng tôi cam kết thực hiện công việc kinh doanh theo các nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng sự bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì. VNNET có thể thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian theo ý riêng của VNNET.