loading

Terms & Conditions

Terms and Conditions
Terms of Service

Please be sure you understand and agree to our terms of use before downloading or using any of VNNET products for your personal or client sites. If you have any questions or concerns, you may contact us at the contact page.
You should carefully read the following terms and conditions. Your purchase or use of VNNET products, membership or services implies that you have read and accepted these terms and conditions.

I/ Checkout - Payment:

- All sales are final, please check your cart/basket prior to completing the checkout process as exchanges are not permitted.

- Credit and/or refunds are provided at our sole discretion, we endeavour to fix all issues as quickly as possible and request at a reasonable timeframe and opportunity to resolve any problems prior to a refund being requested.

II/  License domains declaration:

- You will need to add your site URL to the domains list for each Membership subscription to install our addons/styles or any other products to your website, so that our system can validate your licenses. Our Copyright infringement detection robot detect any domains using VNNET products without license will be contacted and automatically reported to VNNET.
- Total registered domains are summarized in Customer Area.
- Notes that we don't accept domains declaration as localhost or server IP.

III/ Installation of the product:

- VNNET will not be held responsible for any issues arising from upgrade or modification to customized child styles, or for any issues arising from the installation, upgrade/update or removal of a product (addon, theme or service), as such it is strongly recommended that backups are taken prior to upgrades and that upgrades are carried out on a “test” or development board initially.

- Ownership transfers, full account or individual product, are handled on a case by case basis and can only be completed with written agreement from VNNET management.

- We require that products and services provided by VNNET are used for lawful purposes only, if you have any concerns regarding this please contact us prior to purchasing any of our products.

IV/ Support:

    Support is provided during business hours only, 8am to 5pm of time in Viet Nam, Monday to Saturday and excludes holidays, support requested outside of these timeframes will be reviewed the following business day.

 

 

 

Điều khoản dịch vụ

Hãy chắc chắn bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi trước khi tải hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm VNNET nào cho các trang cá nhân hoặc dịch vụ của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo lắng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại trang liên hệ.
Bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau. Việc mua hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của VNNET có nghĩa là bạn đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

I / Giỏ hàng - Thanh toán:

- Tất cả các giao dịch là cuối cùng, vui lòng kiểm tra giỏ hàng của bạn trước khi hoàn tất quá trình thanh toán vì không được trao đổi.

- Thanh toán và/hoặc hoàn phí được cung cấp theo ý của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề một cách nhanh nhất có thể trong khoảng thời gian hợp lý.

II / Khai báo tên miền cấp phép:

- Bạn sẽ cần thêm URL trang web vào danh sách tên miền cho mỗi giao dịch để cài đặt các sản phẩm của chúng tôi vào trang web của bạn, để hệ thống của chúng tôi có thể xác nhận giấy phép của bạn. Robot phát hiện xâm phạm bản quyền của chúng tôi phát hiện bất kỳ tên miền sử dụng sản phẩm VNNET nào không có giấy phép sẽ được liên lạc và tự động báo cáo lên VNNET.
- Tổng số tên miền đăng ký các dịch vụ sẽ được tìm thấy trong khu vực khách hàng.
- Lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận khai báo tên miền như localhost hoặc IP máy chủ.

III / Cài đặt và sử dụng sản phẩm:

- VNNET sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nảy sinh do các hành động chỉnh sửa sản phẩm của chúng tôi hoặc các phần khác gây ra, hoặc cho bất kỳ vấn đề nảy sinh từ việc cài đặt, nâng cấp / cập nhật hoặc gỡ bỏ một sản phẩm không đúng theo trình tự hoặc không phải sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị nên sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi tiến hành các thao tác nêu trên.

- Chuyển giao quyền sở hữu, tài khoản đầy đủ hoặc từng sản phẩm, được xử lý trên cơ sở từng trường hợp và chỉ có thể được hoàn thành với sự đồng ý bằng văn bản của BQT VNNET.

- Chúng tôi yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ do VNNET cung cấp chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, nếu bạn có bất cứ mối quan tâm nào liên quan đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi trước khi mua bất kỳ sản phẩm của chúng tôi.

IV / Hỗ trợ:

Hỗ trợ chỉ được cung cấp trong giờ làm việc, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở Việt Nam, thứ Hai đến thứ Bảy và loại trừ các ngày nghỉ (tuy nhiên chúng tôi sẽ có thể giải quyết ngoài thời gian trên nếu có thể), hỗ trợ được yêu cầu ngoài các khung thời gian này sẽ được xem lại vào ngày làm việc sau.