loading

[VNNET] Category RSS Feed for Xenforo

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Addons đơn giản có tác dụng hổ trợ RSS cho cả Category cho xenforo. Sau khi cài đặt addons thì link rss cho category sẽ là:

http://domain.com/categories/your_category/index.rss

Rss này sẽ lấy bài viết trong tất cả chuyên mục con của chúng.

 

Update 01/12/2017

-Added option Order by post_date or last_post_date.
- Added option item rss per page.
- Optimized.