loading

[VNNET] Check Title Uppercase for XF2

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Addons đơn giản có tác dụng kiểm tra tiêu đề bài viết, nếu tiêu có nhiều chữ hoa hơn mức cho phép thì sẽ không cho member post bài viết đó. 

Bạn có thể cài đặt số phần trăm chữ in hoa được xuất hiện trong tiêu đề dễ dàng ở mục option.

 

Addons simply check the title, if the title is more uppercase than allowed, members will not post it.

You can set the percentage of uppercase letters easily in the option.

 

Screenshots: