loading

[VNNET] Credits Bbcode Pay to View for XF1

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Addons có tác dụng tích hợp Credits Premium vào Bbcode và ẩn nội dung Bbcode, member phải trả 1 khoản tính dụng để được phép xem. Với addon này bạn sẽ hoàn toàn chủ động trong việc quản lý giá tiền, vị trí cần ẩn nội dung trong bài viết  và đặc biệt không hạn chế số lượng Bbcode ẩn nội dung trong 1 bài đăng.

Chức năng chính:

- Tích hợp Credits Premium và Bbcode của Xenforo.

- Không hạn chế số lượng Bbcode trong 1 post.

- Chủ động giá tiền và vị trí tạo Bbcode Credits.

- Bật tắt bằng event của Brivium Credits Premium.

- Có Event cho phép mua Credits và người bán sẽ được nhận tiền.

- Quản lý loại tiền, tiền thuế, kiểu hiển thị trong Option.

- Tự động xóa các BBcode có trong post, thread khi bài viết được xóa cứng ( có tác dụng với tất cả cách xóa bài viết ở frontend).

- Hệ thống phân quyền theo nhóm được phép đăng Bbcode Credits.

 

* Chú ý: Addon sẽ sử dụng toàn bộ function AddReply, CreateThread, PostEdit. Nếu các bạn có dùng addon khác sử dụng function này bị ảnh hưởng hãy liên hệ skype: sunwah9 để được hổ trợ nhanh nhất nhé!

Cài đặt: 

- Thanh toán và điền domain để tải addon.

- Upload phần trong folder Upload lên root.

- Import addons xml.

 

Addons has the effect of integrating the Premium Credits into Bbcode and hiding the Bbcode content, the member must pay a certain amount of credits to view. With this addon you will be completely active in managing the price, position to hide the content in the article and especially, it is not limit the number of Bbcode hidden content in a post.

Main functions:

- Integrate Xenforo Premium Credits and Bbcode.

- Unlimited number of Bbcode in a post.

- Actively set the price and location of Bbcode Credits.

- Turns on/off by Brivium Credits Premium event.

- The Event allows you to buy credits and the seller will receive the money..

- Manage the currency, tax, display type in the Option.

- Automatically delete the BBcode in the post/thread when the post/thread is hard deleted (works with all the way to delete posts on the frontend).

- Group Permission System is allowed to post Bbcode Credits.

* Note: Addon will use all the entire of function AddReply, CreateThread, PostEdit. If you have other addon using this function is affected please contact skype: sunwah9 for the fastest support offline!


Setting:

- Pay and add domain to download addon.

- Upload the Upload folder on the root of site.

- Import addons xml.

 

Hình ảnh : 

Update version 1.1.0 - 26/09/2018

- Add permission Bypass Purchase Bbcode Credits.

- Add option delim.

- Minor fixed bug.

Update version 1.1.1 - 28/09/2018

- Fixed edit post.

Update version 1.1.2 - 29/09/2018

- Fixed reply/quote.

- Fixed Permission create Bbcode Credits.

- Added option remove Bbcode when reply/quote.