loading

[VNNET] XenProduct Credits Intergrations

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

 

Add on này có tác dụng tích hợp Credits Premium vào Xenproduct Manager của Xenforo. So với Xenresource thì XenProduct có phần ưu việt hơn trong quản lý sản phẩm và đặc biệt nhiều chức năng quản lý sản phẩm hơn xenResouces. 
Tuy nhiên, mặc định add ons này chỉ hổ trợ 1 cổng thanh toán duy nhất là Paypal. Chính vì thế mình quyết định viết thêm Plugin hổ trợ cho cổng thanh toán này đó là sử dụng hệ thống tiền ảo Credits Premium ( sẽ có version cho tất cả các loại tiền ảo).
Do đặc thù của add ons XenProduct nên chức năng sử dụng nhiều loại tiền và chức năng cộng tiền cho chủ Product chưa hoạt động hoàn hảo. Vì 1 lần thanh toán người mua có thể mua hàng loạt product, nếu mỗi 1 product là do mỗi thành viên khác nhau và mỗi product 1 loại tiền khác nhau sẽ rất khó xử lý. Chính vì thế mình chỉ dùng 1 field duy nhất trong credits premium là credits. Và mặc định người nhận tiền là Admin.

 

Information

This add on has the effect of integrating Credits Premium into Xenforo's Xenproduct Manager. Compared to Xenresource, XenProduct has more advantages in product management and more product management functions than xenResouces. 
However, the default add ons only supports a single payment gateway is Paypal. So I decided to write Plugin support for this payment gateway is to use the virtual currency Credits Premium (will have version for all types of virtual currency). 
Due to the special features of XenProduct add ons, the function of using multiple currencies and function of money for the product owner is not working perfectly. For one payment the buyer can buy a series of products, if each product is different because each member and each product a different currency will be difficult to handle. That's why I use only one field in premium credits as credits. And the default recipient is Admin.