loading

[VNNET] Virtual money Resources Intergration

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Function

  • Integrate different types of virtual currency.
  • Tax administration is extremely simple in the option.
  • Turn history off if using banking.
  • ..........................

Information

Before thinking about using virtual currency for forum, almost admins in Vietnam xenforo think immediately Credits Premiums. Undoubtedly, this is a very good virtual currency system for Xenforo. However, it is not free. 
And when it comes to integrating Virtual Money into Resources, almost everyone will think of the Credits Resources Intergration plugin. This is a nice update for many Xenforo admins. 
However, recently learn about add ons virtual currency is older than the Brivium Premium Credits that bd Banking found it quite interesting Its current functionality is less than the Premium Credits, but its code is pretty neat and especially easy to edit, so processing speed is faster than Credits Premium, The stability in the query is probably higher and due to its simplicity in the system, it is fully compatible with php7. More specifically, it is completely free and the current owner of the plugin is still developing, most recently 1.0.5. In the future, if you add actions, it will not lose to Brivium's Premium Credits. 
After many comparison of results I have a feeling for this plugin and decided to develop many functions for it. And here is the second plugin I wrote to support banking (not banking any virtual currency can also share this add ons). 
Add ons will integrate any virtual currency system from credits lite, bd banking, AD Credits, Reckon team credits, to Xenforo's Resource Manager system. The add ons feature is exactly the same as Brivium's Credits Resources manager (I'm actually writing on their core). 
Its functionality is exactly the same as Brivium add ons but highly compatible with all Vitual Money. 

Add ons require : XenResources Manager must be installed before installing this add ons. 

Image feature:

[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
 

Tính năng

  • Tích hợp được nhiều loại tiền ảo khác nhau.
  • Quản lý thuế cực kỳ đơn giản trong option.
  • Bật tắt history nếu dùng bd banking.
  • ..........................

Thông tin

Trước giờ khi nghĩ đến việc dùng tiền ảo cho forum hầu như các admin xenforo Việt đều nghĩ ngay đến Credits Premiums. Không thể bàn cãi, đây là hệ thống tiền ảo khá ưu Việt cho Xenforo. Tuy nhiên, nó không miễn phí.
Và khi nghĩ đến tích hợp tiền ảo vào Resources thì hầu như ai cũng nghĩ ngay đến Plugin hổ trợ cho Credits Premium là Credits Resources Intergration. Đây là cập đôi khá ưng ý của rất nhiều admin Xenforo.
Tuy nhiên, gần đây tìm hiểu về add ons tiền ảo lâu đời hơn cả Credits Premium của Brivium là bd Banking mình phát hiện nó khá thú vị. Chức năng hiện tại nó ít hơn Credits Premium nhưng code nó thì khá gọn, và đặc biệt là dễ chỉnh sửa vì vậy mà tốc độ xử lý có phần nhanh hơn cả Credits Premium, độ ổn định trong query thì có lẽ cao hơn và do tính đơn giản trong hệ thống nên nó hoàn toàn tương thích với php7. Đặc biêt hơn nữa là nó hoàn toàn Free và hiện tại chủ nhân của plugin này vẫn đang phát triển, gần đây nhất đã có version 1.0.5. Tương lai nếu thêm các action thì nó hoàn toàn không thua Credits Premium của Brivium.
Sau nhiều so sánh kết quả mình có cảm tình với plugin này và quyết định sẽ phát triển nhiều chức năng cho nó. Và đây là plugin thứ 2 mình viết để hổ trợ bd banking ( không những bd banking mà bất cứ loại tiền ảo nào cũng có thể dùng chung add ons này).
Add ons sẽ tích hợp hệ thống tiền ảo bất kỳ từ credits lite, bd banking, AD Credits, Reckon team Credits,... vào hệ thống Resources Manager của Xenforo. Chức năng add ons này hoàn toàn ngang ngữa với Credits Resources manager của Brivium( Thật ra mình viết dựa trên cốt lõi của họ thôi ).
Các chức năng nó hoàn toàn giống như add ons của Brivium nhưng khả năng tương thích cao với tất cả Vitual Money.

Add ons yêu cầu : phải cài XenResources Manager trước khi cài add ons này.