loading

[VNNET] add ons banking baokim card payment

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Function

  • Add on has a function to support the payment gateway baokim card for all types of virtual currency currently on xenforo
  • Easy management of currency
  • Easily manage the rate of virtual money received
  • Connect quickly, accurately.
  • ................................

Information

This is an add ons to help buy virtual currency by card scratch card. Add on supports all current virtual currency for xenforo such as bd banking, AD Credits, Reskonteam credits, including credits premium version 1.x and 2.x. 

It helps you are using the virtual money system is not premium credits 2.x or more. The function is similar to the add ons baokim card for premium credits. 

You just enter the currency field, the rate of virtual currency received in the option is okay. 

Demo image:[IMG]
[IMG][IMG]
[IMG]

 

Tính năng

  • Add on có chức năng hổ trợ cổng thanh toán baokim card cho tất cả các loại tiền ảo hiện nay trên xenforo
  • Dễ quản lý loại tiền
  • Dễ quản lý tỉ lệ tiền ảo được nhận
  • Kết nối nhanh chóng, chính xác.
  • ................................

Thông tin

Đây là add ons giúp mua tiền ảo bằng cổng thanh toán thẻ cào bảo kim. Add on hổ trợ tất cả các loại tiền ảo hiện nay cho xenforo như: bd banking, AD Credits, Reskonteam credits,...kể cả credits premium version 1.x và 2.x.

Nó giúp cho các bạn đang sử dụng hệ thống tiền ảo không phải là credits premium 2.x trở lên. Chức năng gần giống như add ons baokim card cho credits premium.

Các bạn chỉ cần nhập field tiền tệ, tỉ lệ tiền ảo nhận trong option là được.