loading

[VNNET] Up Thread for XF2

Mua các sản phẩm dễ dàng với hệ thống tiền ảo VNNET. ( Xem chi tiết )

This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. ( Read more )

Trang web chúng tôi sử dụng cookies. Nếu tiếp tục là bạn đã đồng ý cho chúng tôi dùng cookies. ( Xem thêm )

Addons có tác dụng đưa bài viết của bạn lên đầu trang mà bạn không cần phải spam bài viết. Addons giúp giải quyết trình trạng spam bài ở những forum lớn mà lực lượng quản trị không thể kiểm soát hết hoặc là các forum Rao vặt.

Bạn không cần lo thành viên spam bài viết để lên đầu trang làm ảnh hướng lớn đến SEO cho diễn đàn của bạn


Chức năng:

- Up top chủ đề.

- Phân quyền up chủ đề cá nhân hoặc bất cứ chủ đề nào.

- Tùy chọn thời gian "up" cho tác giả hoặc mọi người.

- Phân quyền không ảnh hưởng bởi thời gian giới hạn.

- Tùy chỉnh forum không áp dụng.

 

This add-on will help to reach your thread on top of the page. This addon would allow you to enable "Up" button for your classified nodes and allow users to use this button to up their threads instead of replying to those threads.

 

FEATURES:

- Up top topics.

- Permission up for Owner threads or any.

- Option time "up" for Owner threads or any.

- Permission bypass time limit.

- Custom node does not apply.

 

Update 05/11/2017

- Added limit times in a day permission.
- Some minor improvements.

Update version 1.0.2 - 05/11/2017

- Fixed  error when permission unlimited up thread for a day.

- Fixed error installer.

 

Update version 1.0.3 - 09/11/2017

- Added message response after up thread.

- Minor improvements.

 

Update version 1.0.4 - 15/11/2017

- Fixed error check time.

Update version 1.0.5 - 16/11/2017

- Fixed bug in thread redirect.

Update version 1.1.0 - 07/12/2017

- Added permission limit up thread by owner and orther threads.

- Remove option limit up thread by owner and orther threads.

Update version 1.1.1 - 21/04/2018

- Now it''s support UIX theme.

Update version 1.1.2 - 02/05/2018

- Fixed compatibility with Xenforo 2.0.5

- Add option display rigth or left the reply button.

Update version 1.2.0 - 31/08/2018

- Create new function for 'Permission', it's get exactly value when group's combination.

- Fixed some phrase.

- Minor fixed bug.

Update version 1.2.1 - 01/09/2018

- Fixed install error.

Update version 1.2.2 - 02/09/2018

- Optimizer function Permissions.

- Added option change format date, time.

Update version 2.0.0 - 16/04/2019

- Optimizer.

- Fixed bug not display button. Now, this addon is compatible with all Xenforo 2 versions, and all Style.

- Added shedule up thread feature ( Auto up thread).

 

Update version 2.0.1 - 07/05/2019

- Fixed bug in page profile, conversation,....

- Fixed bug unlimitted auto up.

- Fixed lost phrase.

- Grouped Permission.

 

Update version 2.0.2 - 13/07/2019

- Fixed bug lost file from version 2.0.1

- Added view list shedule (in popup account menu).

- Fixed some bug.
Update version 2.0.3 - 06/09/2019

- Fixed some permission bug

- Fixed bug direct thread.

- Added option display "Up thread" button in thread list item.

- Optimize code according to XenForo standard.


Update version 2.0.4 - 08/09/2019

- Fixed bug cron schedule up thread