Sử dụng cookie trên VNNET


Cookie là gì? 
Cookie là một lượng dữ liệu ngắn gọn, thường có chứa một định danh duy nhất, được gửi đến phần mềm trình duyệt của bạn từ một trang web và ghi lại trên lưu trữ vĩnh viễn của máy tính. Mỗi trang web có thể thiết lập một hoặc một số các tập tin cookie như trên máy tính của bạn, nhưng trình duyệt của bạn sẽ chỉ cho phép một trang web truy cập các tập tin cookie (s) nó đã thiết lập và từ chối truy cập các tập tin cookie các trang web khác. 

Cookies ghi lại thông tin về sở thích của bạn và cho phép chúng ta tùy chỉnh kinh nghiệm của bạn. Nó cũng được sử dụng để xử lý xác thực người dùng trong các lĩnh vực riêng cho thành viên của một trang web. Người dùng có tùy chọn để được cảnh báo trước trước khi chấp nhận cookie, xem xét lại các tập tin cookie đã được lưu trữ vào lưu trữ vĩnh viễn máy tính của họ và thậm chí xóa chúng nếu có yêu cầu. Các tùy chọn này được trao cho bạn bởi phần mềm trình duyệt web của bạn. Mỗi trình duyệt web xử lý các tính năng này một cách khác nhau, vì vậy bạn phải tham khảo : browser's help / user guide / manual to learn more about this.

Làm thế nào các tập tin cookie được sử dụng trên VNNET? 
VNNET sử dụng cookie để theo dõi các sở thích của bạn liên quan đến các tính năng trang web của chúng tôi, bao gồm cả ticket system và chi nhớ đăng nhập. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để xác thực tính năng riêng cho thành viên. Nếu bạn chặn cookie VNNET của bạn, có thể sẽ hạn chế rất nhiều tính năng hoạt động của website. 
Hơn nữa, nhằm bảo mật cho người dùng, VNNET thực hiện "token checks", để hạn chế tối đa trình trạng "bots", "spam"tự động với các dịch vụ của chúng tôi. Để làm như vậy, chúng ta phải gửi một cookie trình duyệt của bạn. Nếu bạn chọn không tham gia cookie của trang web này, sau đó dịch vụ của chúng tôi không được làm việc đúng cách. Đây là một hạn chế kỹ thuật mà không thể được khắc phục. 

Cookie của bên thứ ba. 
VNNET sử dụng các dịch vụ của các dịch vụ được cung cấp từ bên thứ ba. Đáng chú ý nhất chúng tôi sử dụng Google Analytics để theo dõi việc sử dụng trang web. Mỗi một dịch vụ đặt cookie của riêng mình. VNNET không có quyền truy cập trực tiếp đến những tập tin cookie và việc sử dụng các cookie phần thứ ba là chỉ theo trữ các dịch vụ /Privacy Statement của nhà cung cấp. Để biết thêm thông tin bạn có thể tham khảo các nguồn sau: 
http://www.google.com/policies/privacy/
Thông tin về việc sử dụng các cookie của Google Search, Google Analytics và một số dịch vụ khác. 

Chấp nhận tham gia vào VNNET là bạn đã đọc và hiểu rõ nội dung nêu trên !


 

Agree to Use of cookies


What is a cookie? 
A cookie is a brief amount of data, usually containing a unique identifier, sent to your browser software from a website and recorded on your computer's permanent storage. Each website may set one or several such cookies on your computer, but your browser will only allow a website to access the cookie(s) it has set and deny access to other websites' cookies.

Cookies record information about your preferences and allow us to customize your experience. They are also used for handling user authentication in the members-only areas of a website. Users have the option to be forewarned before accepting a cookie, review cookies already stored on their computer's permanent storage and even delete them if so required. These options are given to you by your web browser software. Each web browser handles these features in a different way, so you have to consult your web browser's help / user guide / manual to learn more about this.

How cookies are used on VNNET? 
VNNET uses cookies to track your preferences regarding our site's features, including the ticket systen and the "remember me" login feature. We also use cookies to authenticate you to members-only features. If you block VNNET's cookies you may not be able to use our members-only features as a consequence. Moreover, in order to ensure your security, VNNET pages perform so-called "token checks", making it impossible for automated software ("bots") to send unsolicited messages ("spam") to our services. In order to do so, we have to send your browser a cookie. If you opt out of this site's cookie, then our services shall not work properly. This is a technical limitation which can not be overcome.

Third-party cookies. 
VNNET employs the services of third-party services and content provides. Most notably we use Google Analytics to track website usage. Each of these services sets its own cookies. VNNET doesn't have direct access to those cookies and the use of those third-part cookies is governed solely by the respective service/content provider's Privacy Statement. For more information you may consult the following resources:

http://www.google.com/policies/privacy/
Information on use of cookies by Google Search and Google Analytics, as well as information from opting-out of the collection of such information.

You've read and understand the above content before register with VNNET !